PRIVACY

ALGEMENE GEGEVENS

Privacyverklaring Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit

De Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit, gevestigd aan de Oxerhoflaan 4 7428 MB Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u student bent en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Groep/ vestiging van de student

- Bankrekeningnummer

- Naam en telefoonnummer ICE (In Case of Emmergency)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het afhandelen van uw betaling

-Verzenden van onze nieuwsbrief en informatie over de lessen

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-Indelen in lesgroepen, waarbij per semester wordt bijgehouden in welke groep u heeft deelgenomen.


Automatisering

Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit gebruikt de volgende computerprogramma's:

 

AFAS Software

  • Dit systeem gebruiken we voor de verwerking van de facturatie, giften, bankafschriften en het aanmanen van opstaande posten.

Ledenadministratie

  • We hebben zelf een ledenadministratiepakket gebouwd waarin iedere vestigingsadministrateur zijn of haar studenten kan zien. Dit gebruiken we als basis voor de facturatie en de indeling in groepen.


Al deze systemen worden gehost binnen de EU.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra een student langer dan 2 jaar niet meer op school zit, zullen zijn of haar gegevens verwijderd worden uit het systeem, tenzij men uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven informatie te willen blijven ontvangen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit verstrekt gegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit gebruikt geen cookies op onze website.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar student@praktischefilosofie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via controller@praktischefilosofie.org.