ALGEMENE GEGEVENS

ALGEMENE GEGEVENS

De School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit maakt deel uit van de stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit, waartoe ook het studiecentrum De Oxerhof behoort. Tot voor kort waren dat twee afzonderlijke stichtingen die in 2018 zijn gefuseerd.


Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit

RSIN-nummer 859427791 en KvK-nummer 73264326.

Contactgegevens: Oxerhoflaan 8, 7428 MB Deventer en is statutair gevestigd in Deventer.


BESTUURSSAMENSTELLING

Dhr BHE van Lith, voorzitter

Mw M Höhle, secretaris

Dhr CWM Bijman, penningmeester

Mw GJM Héman, lid

Dhr F Vogels, lid


SCHENKINGEN EN GIFTEN

Wanneer u geld wilt schenken of een gift wilt doen kunt u de onderstaande brochure, Schenken en Legaten downloaden. Dit formulier kunt u op de computer invullen doordat u in dit bestand kunt typen.


Voor de brochure : Download Schenkingen en Legaten


Graag de formulieren ondertekend mailen naar student@praktischefilosofie.nl of opsturen per post naar de penningmeester:

Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit tav dhr K. Bijman, Oxerhoflaan 8 7428 MB Deventer.


Uiteraard kunt u ook eenmalig of periodiek een gift overmaken via onze giftenrekening NL38 RABO 0338 3273 20, ten name van Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit. Wij zijn blij met elke donatie; hartelijk dank alvast.


ANBI STATUS

De Stichting PF&S is door de Belastingdienst erkend als een

Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi). 

Dit heeft zowel voor de Stichting PF&S fiscale voordelen als voor degene die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan de Stichting PF&S.


Beleidsplan stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit

 

Doel


Statuten

De Stichting PF&S heeft ten doel (zoals opgenomen in de statuten):

  1. het bestuderen van de filosofieën en tradities van de wereld op een praktische en systematische manier ten einde te ontdekken de basisprincipes van bestaan. Kennis en oorzakelijkheid, de essentiële natuur van de mensheid en de wetten die de schepping besturen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
  2. studenten aan te moedigen om voor zichzelf de waarde van een dergelijk onderzoek te ontdekken en te verifiëren door deze principes in hun eigen leven in praktijk te brengen;
  3. te voorzien in instructie en begeleiding in de oefening van meditatie;

alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Toelichting

Een belangrijke rol is weggelegd voor het gedachtegoed van Advaita Vedanta (de eenheidsfilosofie, of letterlijk: non-dualiteit) omdat deze holistische spirituele visie op de mens en op de wereld kan bijdragen aan het geluk van elk individu en daarmee van de wereld als geheel. Het uitdragen van het spirituele gedachtegoed van de Advaita Vedanta en het praktisch toepassen van dit gedachtegoed in het dagelijks leven is het ultieme doel van de stichting PF&S.

Een onderdeel van dit gedachtegoed en van de praktische toepassing is het beoefenen van meditatie zoals aangeboden door de stg PF&S. Omdat meditatie als een bijzonder krachtig hulpmiddel gezien wordt, biedt de stg PF&S levenslange ondersteuning aan mediterenden zonder enige vergoeding. Dit aanbod geldt voor alle mensen die via de stg PF&S zijn gestart met meditatie alsmede voor iedereen die mediteert volgens de richtlijn van de Advaita Vedanta traditie.

 

 

Middel


Studiecentrum Oxerhof

Het spirituele gedachtegoed van de stg PF&S, met name de Advaita Vedanta filosofie, wordt aangeboden op verschillende locaties en in verschillende vormen.

Een belangrijke locatie is het studiecentrum ‘De Oxerhof’, een landgoed ten zuiden van Deventer dat ruimte biedt aan scholen en groepen van max. 80 personen die meerdaags (weekenden of weken) verblijven op dit landgoed. Van dit landgoed wordt gebruik gemaakt door de vestigingen van de stg PF&S en door andere groepen die passen in de doelstelling van het landgoed (= bijdragen aan menselijke ontwikkeling in het algemeen, en aan Advaita Vedanta in het bijzonder). Een groot deel van de inkomsten van de stg PF&S is nodig om dit landgoed in stand te houden en geschikt te houden voor groepen.

 

Vestigingen

Tevens kent de stg PF&S vestigingen in acht steden over heel Nederland (Amsterdam/Badhoevedorp, Leeuwarden, Groningen, Deventer, Utrecht, Breda, Eindhoven en Dan Haag). Daartoe richt de stichting zich primair tot alle ‘zoekende’ of geïnteresseerde inwoners van deze plaatsen en hun omgeving. De basiscursus wordt nagenoeg gratis, alleen een kleine vergoeding voor administratie en koffie/thee, aangeboden.

Er is sprake van vrije inloop in deze cursus, want er worden geen gegevens genoteerd, het aantal lessen dat men volgt is vrij en iedereen kan introduceés meenemen. Pas bij vervolgcursussen wordt een hogere cursusprijs gevraagd om de organisatie in stand te houden en kosten zoals huur van gebouwen te kunnen betalen.

 

Overige activiteiten

De filosofiecursussen vormen de kern van het aanbod van de stichting PF&S. Tevens biedt de stichting een platform voor de bestudering van vergelijkbare filosofieën (denk aan Plato en Ficino) en voor de beoefening van praktische activiteiten die de toepassing van Advaita Vedanta stimuleren, zoals kalligrafie, retorica, esthetica, zang en dergelijke.

Tevens verzorgt de stichting openbare lezingen over een veelheid aan onderwerpen die vrijblijvend worden aangeboden, met een vrijwillige gift van de bezoekers en een symbolisch bedankje voor de spreker. Zeker gedurende de zomervakanties wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt in diverse vestigingen en in de Oxerhof.

 

 

Werkzaamheden


Groepsgesprekken

Alle werkzaamheden van de stichting zijn gericht op het verspreiden van het gedachtegoed van Advaita Vedanta en het aanbieden van activiteiten die de toepassing van dit gedachtegoed stimuleren. Het verspreiden van de Advaita Vedanta filosofie gebeurt voornamelijk in de vorm van groepsgesprekken die wekelijks worden aangeboden. Om de herkenbaarheid te vergroten, worden deze wekelijkse gesprekken aangeboden als ‘cursussen’.

Naast de wekelijkse gesprekken zijn weekenden en weken mogelijk in het studiecentrum Oxerhof, in de vorm van retraites. Deelnemers melden zich aan voor een serie groepsgesprekken (een zgn cursus) en/of voor een weekend/week, en betalen een bijdrage die afhankelijk is van de mate waarin gebruik wordt gemaakt van het aanbod van de stichting.

 

Vrijwilligers

De groepsgesprekken en de weekenden/weken worden georganiseerd en geleid door vrijwilligers die zelf ook actief zijn in groepen (of cursussen). Alle werkzaamheden, van het serveren van koffie/thee tot het leiden van een studieweekend, worden vrijwillig of ‘pro Deo’ uitgevoerd. De gehele stichting draait op de inzet van vrijwilligers; er worden geen lonen of beloningen uitbetaald. Hoogstens kunnen vrijwilligers hun (reis)kosten declareren.

 

 

Financiën


Inkomsten / uitgaven

De inkomsten van de stg PF&S bestaan uit giften, cursusgelden, bijdragen voor studieweekenden/-weken, bijdragen voor meditatie en huurpenningen van groepen die geen deel uitmaken van de stichting en wel gebruik maken van de Oxerhof.

Alle inkomsten worden besteed aan de kosten voor het studiecentrum, aan de huur van de cursuslocaties in de acht steden en aan de administratie/organisatie van de stichting.

 

Géén beloningen

Aangezien er geen lonen of beloningen worden uitbetaald, kan de stg PF&S alle inkomsten besteden aan de doelen van de stichting. Wel voorziet de stichting in een regeling voor het vergoeden van gemaakte onkosten zodat reiskosten naar een vestiging of naar de Oxerhof geen belemmering zijn voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Bovendien kent de stichting een kortingsregeling voor mensen die aangewezen zijn op een minimale uitkering (bijstand) en daardoor de cursussen niet zouden kunnen bezoeken. Van deze kortingsregeling wordt daadwerkelijk gebruik gemaakt.

Jaarrekeningen


De jaarrekeningen kunnen hieronder ingezien worden.


Stichting Praktische Filosofie en Spiritualiteit

Jaarverslag 2019

Sociaal jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018


SvPFS

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015


Oxerhof

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015