BESTUURLIJKE GEGEVENS OXERHOF

BESTUURLIJKE GEGEVENS STUDIECENTRUM OXERHOF

Stichting Oxerhof, ook bekend als Studiecentrum Oxerhof

RSIN: 8626170

Oxerhoflaan 6

7428 MB Deventer

E-mail: oxerhof@praktischefilosofie.nl

 

De Stichting Oxerhof heeft ten doel (zoals opgenomen in de statuten):

a. het op non-profit basis initiëren, stimuleren, activeren en coördineren van activiteiten die leiden tot de bestudering en/of toepassing van de fundamentele eenheid van de schepping volgens de socratische en platonische traditie;

b. het als steunstichting bieden van schoolaccommodatie ten behoeve van de statutair in Amsterdam gevestigde Stichting School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit (SvPFS), ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvKnr. 34161587, alsmede het steunen van activiteiten van de SvPFS;

c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.

 

Doel en werkzaamheden: de belangrijkste taak van het stichtingsbestuur is het beschikbaar houden van de Oxerhof voor de doelstellingen die in de statuten zijn verwoord. Dat betekent het beschikbaar zijn van het studiecentrum voor alle groepen en activiteiten die zich richten op menselijke of spirituele ontwikkeling. Dit geldt met name voor de activiteiten van de SvPFS, waarvoor de Oxerhof geldt als ‘het spirituele centrum’.

 

Financiën: de Oxerhof wordt gefinancierd door de gebruikers. Dat zijn de studenten van de SvPFS die via hun schoolgeld- en verblijfsbijdragen betalen voor de Oxerhof. Tevens verwerft de Oxerhof inkomsten via de verhuur aan andere organisaties en groepen waarvan de doelen en activiteiten dienen te sporen met het doel van de Oxerhof.

 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; zij verrichten hun werk ‘pro Deo’. Wel kan er sprake zijn van een onkostenvergoeding bijvoorbeeld voor reiskosten van en naar de Oxerhof.

 

De stichting besteedt veel aandacht aan het goed onderhouden van gebouwen en de omringende tuin en park. Nagenoeg alle inkomsten zijn nodig voor het onderhouden en in stand houden van gebouwen en terrein.

 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee à drie leden.

 

Koos Bijman, voorzitter

Anneluus Hiemstra, secretaris

Fred de Werk, penningmeester

Gerda Meijerink, bestuurslid met huishoudelijke portefeuille

 

Dit is de samenstelling van het bestuur per december 2014. Alle bestuursleden kennen een zittingstermijn van maximaal twee (2) maal 4 jaar.

 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden; zij verrichten hun werk ‘pro Deo’. Wel kan er sprake zijn van een onkostenvergoeding bijvoorbeeld voor reiskosten van en naar de Oxerhof.

Zie het jaarverslag van 2017 (als pdf beschikbaar)

Zie het jaarverslag van 2016 (als pdf beschikbaar)

Zie het jaarverslag van 2015 (als pdf beschikbaar)

Zie het jaarverslag van 2014 (als pdf beschikbaar)

Zie het jaarverslag van 2013 (als pdf beschikbaar)

 

DOELSTELLING

HOOFDLIJNEN VAN HET BELEIDSPLAN

FUNCTIE VAN DE BESTUURDERS

HET BELONINGSBELEID

VERSLAG VAN ACTIVITEITEN EN FINANCIËLE VERANTWOORDING

LOCATIE EN CONTACT

Studiecentrum Oxerhof

 

Oxerhoflaan 6, 7428 MB

Deventer

 

oxerhof@praktischefilosofie.nl

 

 

026 4457205